Bản đồ lượng nước

Mực nước tại TB Trung Hà

Mực nước tại TB Bạch Hạc

Mực nước tại TB Đại Định

Mực nước tại TB Phù Sa

Mực nước tại Cống Cẩm Đình

Mực nước tại TB Thanh Điềm

Mực nước tại TB Đan Hoài

Mực nước tại Cống Liên Mạc

Mực nước tại TB ấp Bắc

Mực nước tại Cống Long Tửu

Mực nước tại Trạm TV HÀ NỘI

Mực nước tại Cống Xuân Quan

Mực nước tại TB Hồng Vân

Mực nước tại Cống Tắc Giang

Mực nước tại Cống Tân Đệ

Mực nước tại Cống Hạ Miêu

Mực nước tại Cống Ngô Đồng

Mực nước tại Cống Múc

Mực nước tại Cống Cồn Năm