Danh sách tài liệu

Xoá tài liệu
Bạn có muốn xoá tài liệu ?
STT Tên Mô tả
1 Thông báo số 8128/TB-BNN-TL Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ
2 Bản tin dự báo mực nước ngày 20/01/2024
3 Bản tin dự báo mực nước ngày 21/01/2024
4 Bản tin dự báo mực nước ngày 22/01/2024
5 Bản tin dự báo mực nước ngày 23/01/2024
6 Bản tin dự báo mực nước ngày 24/01/2024
7 Bản tin dự báo mực nước ngày 25/01/2024
8 Công điện số 02/CĐ-TCTL-QLCT Công điện điều chỉnh thời gian lấy nước đợt 1/2024
9 Bản tin dự báo mực nước ngày 26/01/2024
10 Bản tin dự báo mực nước ngày 27/01/2024
11 Bản tin dự báo mực nước ngày 28/01/2024
12 Bản tin dự báo mực nước ngày 29/01/2024
13 Bản tin dự báo mực nước ngày 30/01/2024
14 Bản tin dự báo mực nước ngày 31/01/2024
15 Công điện số 03/CĐ-TL-QLVH Công điện về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân Khu vực Trung du và ĐBBB năm 2024
16 Bản tin dự báo mực nước ngày 17/02/2024
17 Bản tin dự báo mực nước ngày 18/02/2024
18 Bản tin dự báo mực nước ngày 19/02/2024
19 Bản tin dự báo mực nước ngày 20/02/2024
20 Bản tin dự báo mực nước ngày 21/02/2024
21 Bản tin dự báo mực nước ngày 22/02/2024
22 Bản tin dự báo mực nước ngày 23/02/2024
23 Bản tin dự báo mực nước ngày 24/02/2024