Danh sách tài liệu

Xoá tài liệu
Bạn có muốn xoá tài liệu ?
STT Tên Mô tả
1 Thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
2 Công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT Công điện Về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ
3 Công điện số 91/CĐ-TCTL-QLCT Công điện Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ