Danh sách tài liệu

Xoá tài liệu
Bạn có muốn xoá tài liệu ?
STT Tên Mô tả
1 8037-TB-BNN-TCTL Bộ Nông nghiệp và PTNT: Thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
2 CĐ2467 Công điện của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc tổ chức lấy nước đợt 1, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ
3 BC_TongketDot1 Báo cáo nhanh Tổng kết công tác lấy nước đợt 1
4 CĐ69 Công điện của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc tổ chức lấy nước đợt 2, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ
5 128-TCTL_QLCT Vận hành linh hoạt đợt 2
6 CĐ176 Công điện của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về việc tổ chức lấy nước đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ